หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

Georgina Preval Valdes-Miranda

Fr. Laurence Hannan

Dr.Rafael Chainarong Monthienvichienchai

รายการสารคดี คนไทยหัวใจไม่ท้อ

รายการ คุณพระช่วย

รายการ พันแสงรุ้ง

ภาพยนตร์โฆษณาชุด เทวดา

ภาพยนตร์โฆษณาชุด Big Daddy

ภาพยนตร์โฆษณาชุด ภูมิคุ้มกัน

ภาพยนตร์โฆษณาชุด เราจะเปลี่ยนประเทศได้อย่างไร

ภาพยนตร์ไทยเรื่อง สามชุก

นักสื่อมวลชนดีเด่น คุณสุทธิชัย หยุ่น

นักสื่อมวลชนดีเด่น คุณดำรง  พุฒตาล

 

 

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต