หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

สัญลักษณ์รูปปากกา แถบฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง ภาพลูกศร และกางเขน อยู่บนฐานที่มั่นคง

ปากกา ใช้แทนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
แถบฟิล์ม หมายถึง สื่อที่ใช้ฟิล์ม เช่นภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนต์

แถบและแผ่นบันทึกเสียงและภาพ
หมายถึง  สื่อเทปเพลง คาสเซ็ท วีดีโอเทป แผ่นเสียง และแผ่นดิสก์

สัญลักษณ์ของสื่อต่างๆ จากแนวราบและม้วนตัวขึ้นเป็นแนวตั้ง เป็นรูป กางเขน หมายถึง สื่อมวลชนมีการเคลื่อนไหว มีพลัง ยกระดับโลกให้สูงขึ้นเบื้องบน  และกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง

รูปกางเขน
เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งสิ้นพระชนม์บนกางเขน หมายถึงความตายและชีวิตใหม่ที่รุ่งโรจน์ สาเหตุของความตายเพราะกล้ายืนยันในความจริง ความถูกต้อง โดยไม่หวาดหวันต่ออำนาจใดๆ แม้กระทั่งความตาย

รูปกางเขน
เป็นสัญลักษณ์หมายถึง ความแตกต่างกันในมุมมองของชีวิตและความตาย พ่ายแพ้และชัยชนะ ตายจากความเห็นแก่ตัว ซึ่งเหมือนกับเป็นความพ่ายแพ้ต่ออำนาจแห่งโลกนี้ แต่เป็นชัยชนะที่ย่งใหญ่แห่งอนาคต เป็นมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างค่านิยมทางโลกและค่านิยมทางธรรม

รูปกางเขน
ที่ปลายแต่ละด้านเป็นปลายปากกา เป็นสัญลักษณ์แทนสื่อสิ่งพิมพ์และลูกศรที่ปลายพุ่งออกไป หมายถึงความรัก ความจริงและความหวังที่ต้องสื่อสารเผยแพร่ออกไปถึงมนุษย์ทุกคน

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต