หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

Size 178945 bytes
Dimension 
1280 x 1024 pixels

Size 181233 bytes
Dimension 
1280 x 1024 pixels

Size 185768 bytes
Dimension 
1280 x 1024 pixels

Size 202323  bytes
Dimension 
1280 x 1024 pixels

Size 187855 bytes
Dimension 
1280 x 1024 pixels

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต