หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

พระคุณเจ้าได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดว่า “ในนามของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และในโอกาสที่เรามาร่วมกันประชุมสื่อสารมวลชนในหัวข้อ “สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ: สิทธิของเด็กและสัญญาแห่งอนาคต” ทำให้คิดถึงข้อความตอนหนึ่งในพระวรสารเวลาที่เทวดาคาเบรียลได้แจ้งข่าวแก่แม่พระว่าพระนางมารีย์จะเป็นพระมารดาของพระผู้ไถ่ ซึ่งในขณะนั้น แม่พระรู้สึกกลัว ท่านได้ทักทายแม่พระว่า “อย่ากลัว” และแล้วในที่สุดแม่พระก็ได้ตอบรับน้ำพระทัยของพระองค์โดยตรัสตอบเทวดาว่า “ขอให้เป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน”

เช่นเดียวกัน พระสันตะปาปาได้กล่าวถึงสื่อสารสังคมตอนหนึ่งว่า “สื่อสารมวลชนมีความสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติ และก่อให้เกิดเชื่อมสัมพันธ์กันของวัฒนธรรมระดับสากล”

เมื่อสามปีที่แล้ว มีการประชุมเกี่ยวกับการแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในเอเชียที่เชียงใหม่นี้ ในห้วข้อว่า “จงไปบอกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าให้ทั่วโลก” ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราในการไปบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้คนอื่นได้รับรู้

พ่อรู้สึกดีใจที่การประชุมครั้งนี้มีจำนวนนักเรียน 100 คน จากโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกปฏิบัติครั้งนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรให้การประชุมครั้งนี้และทุกกิจกรรมจงประสบความสำเร็จและขอให้พวกเราร่วมมือกันเพื่อสิทธิของเด็กต่อไป”

เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2009  นักสื่อสารมวลชนคาทอลิกจากทั่วโลกได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ชมการแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา และวัดพระธาตุดอยสุเทพ และเวลา 17.30 น. มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการในนามของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่อาสนวิหารพระหฤทัย โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณมีงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชนคาทอลิกโลกในนามสังฆมณฑลเชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศแบบล้านนาผสมยุโรป โดยมีการบรรเลงดนตรีของวงโยธวาทิตจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต