หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

สัมภาษณ์พิเศษ
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

             เหลือเวลาอีกประมาณ 3 เดือนเท่านั้น การประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก (SIGNIS World Congress 2009) ก็จะเริ่มขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2009 ณ ศูนย์ประชุมเอ็มเพรส (ตรงข้ามศูนย์สังฆมณฑล) จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการรวมตัวผู้ที่ทำงานด้านสื่อมวลชน แผนกวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคาทอลิกที่มีสมาชิกและเครือข่ายอยู่ ในทุกทวีปทั่วโลก โดยมาประชุมกันในหัวข้อ "สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิของเด็กและสัญญาแห่งอนาคต" (Media for a Culture of Peace : Children's rights tomorrow's promise)
     โอกาสนี้ "อุดมสาร" ขอนัดสัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานจัด งาน เพื่อร่วมแบ่งปันและพูดคุยถึงความพร้อมในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดวานให้ได้รับทราบทั่วกัน


    
ขอให้อาจารย์ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาขององค์กรซิกนิส (SIGNIS)
     SIGNIS เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของ 2 องค์กรด้านสื่อมวลชนของพระศาสนจักร ได้แก่ Unda และ OCIC โดยได้รวมตัวเป็นองค์กรเดียวโดยมีชื่อใหม่ว่า SIGNIS จากการลงมติของสมาชิกทั่วโลกระหว่างการประชุมใหญ่ของทั่ง สององค์กรที่กรุงโรม เมื่อ ค.ศ.2001 Unda และ OCIC ได้ถือกำเนิดมานานมากแล้ว หากนับจนถึงปีนี้ ถือได้ว่ามีอายุครบ 80 ปี Unda เป็นองค์กรของสื่อมวลชนคาทอลิกด้านวิทยุและโทรทัศน์ ส่วน OCIC เป็นองค์กรด้านภาพยนตร์ เมื่อโลกมีการพัฒนาสื่อดิจิตอลเทคโนโลยี ซึ่งทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ต่างก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกัน เป็นสาเหตุให้เกิดความคิดรวมตัวเป็นองค์กรเดียวกัน ทำงานรับใช้พระศาสนจักรโดยเน้นการใช้สื่อ เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

    
ขอทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
     นับตั้งแต่ได้รวมตัวกันเป็น SIGNIS ตั้งแต่ ค.ศ.2001 ยังไม่เคยมีการจัดประชุมระดับ โลกเลย จึงถือได้ว่า การประชุมที่เชียงใหม่เดือนตุลาคมนี้เป็นการประชุมโลกครั้งแรกขององค์กร เพื่อให้สมาชิกที่ทำงานด้านสื่อมวลชนในกว่า 120 ประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้สิ่งท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจะมุ่งเน้นเด็กและเยาวชนวัย เรียนเป็นพิเศษ เพราะเด็กคืออนาคตของพระศาสนจักรและของโลก เป็นที่ยอมรับว่า สื่อมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็กในวัยเรียน มีทั้งอิทธิพลด้านลบและด้านบวก การประชุมจะเจาะลึกทุกมิติของสื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน มีทั้งการบรรยาย การประชุมกลุ่ม และการเข้ามีส่วนร่วมทุกวันของนักเรียนชาย- หญิง จำนวนประมาณ 100 คน จากโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยจะได้รับประสบการณ์ จากวิทยากรต่างประเทศด้านสื่อศึกษา นอกนั้น ยังจะมีเยาวชนจากประเทศต่างๆ ที่ได้รับการอบรมให้ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวตลอดการประชุมครั้งนี้ด้วย


    
ขอให้อาจารย์ช่วยสรุปตารางเวลาตลอดการจัดงาน
     วันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรก จะเป็นวันที่ผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศ ได้สัมผัสชีวิตและ วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ 18 ตุลาคม มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุมในตอนเช้า การบรรยายหลักโดย Doctor Zilda Arns Neumann ชาวบราซิล ผู้ก่อตั้ง Children's Pastoral Action และการนำเสนอของ 2 หน่วยงานหลักของพระศาสนจักรด้านเด็กและสันติ คือ BIC และ PAX CHRISTI ขณะเดียวกัน เริ่มการฝึกอบรมเรื่องสื่อศึกษาให้นักเรียน 100 คน
     วันที่ 19-20 ตุลาคม นอกจากการบรรยายหลักในตอนเช้าเกี่ยวกับ Media for Social Transformation และ Growing up in a Digital World ยังมีการบรรยาย/ประชุมกลุ่มในหัวเรื่องต่างๆ โดยผู้เข้าประชุมสามารถเลือกเข้าฟังได้ตามความสนใจ อาทิ TV Producers, Media for Development, Media in the Internet, Cinema and Spirituality; God, Religion and the Media; Media Education, Media contribution to a new world, Children's Rights and the Media, Media for Peace building, New Media and Young People, Film Literacy และ Children working with Media เป็นต้น
     วันที่ 21 ตุลาคมเป็นวันสุดท้าย มีการนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมประชุม มีช่วงเวลาของการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ จากผู้เข้าประชุม พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกของประเทศไทยของ SIGNIS ASIA และ SIGNIS WORLD พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม และงานเลี้ยงอาหารค่ำ ฉลอง 80 ปีขององค์กร SIGNIS WORLD


    
ในส่วนของคนไทยที่ปรารถนาจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนั้ จะต้องทำอย่างไร
     ก่อนอื่น อยากเรียนว่า การประชุมโลกครั้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนเท่านั้น พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสที่ทำงานโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ควรเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย เพราะจะได้ประโยชน์ อย่างมากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลและบทบาทของสื่อที่มีต่อเด็กและเยาวชน
     คนไทยที่สนใจ ไม่ต้องลงทะเบียนและเสียค่าลงทะเบียนผ่าน SIGNIS WORLD ในอัตรา สากล แต่ให้ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยโดยตรง และชำระค่าลงทะเบียนในอัตราของไทยโดยเฉพาะ (ขณะนี้กำลังส่งรายละเอียดการประชุมให้แก่ โรงเรียนต่างๆ และสามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่การประชุมประจำปีของสภาพการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเอเซีย พัทยา ปลาย เดือนสิงหาคมนี้) กรุณาแจ้งความจำนงและลงทะเบียนภายในต้นเดือนกันยายน


    
การเตรียมงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน
     การเตรียมงานแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ/วิทยากร/รูปแบบของการ ประชุมแต่ละวัน เป็นความรับผิดชอบของ SIGNIS WORLD ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ส่วนด้านสถานที่ประชุม อาหาร ตลอดจนการบริการต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนของพิธีเปิด/ปิด การแสดงทางวัฒนธรรม พิธีกรรม การท่องเที่ยว และงานสิ่งพิมพ์ทั้งหลาย เป็นความรับผิดชอบ ของประเทศไทย เราได้มีการประชุมร่วมระหว่างทีมงานของบรัสเซลส์และประเทศไทยเรื่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้ว อะไรที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องรอ ก้ได้ทำไป หมดแล้ว การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม และอธิการของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


    
พระศาสนจักรไทยเราจะได้อะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้าง
     ทุกครั้งที่มีการประชุมระดับเอเซียหรือระดับโลกในประเทศไทย หมายถึงเราสามารถได้ประ โยชย์จากการที่พวกเราจำนวนมากสามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำเมื่อเทียบกับการที่เราต้องไปประชุมที่ต่างประเทศ ไหนจะค่าเดินทางทาง เครื่องบินที่สูงมากขึ้นทุกวัน ค่าที่พักราคาแพง อาหารที่ไม่ถูกปาก ฯลฯ การประชุมครั้งนี้ยังจะมีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส สเปน และภาษา ไทย ทำให้เราสามารถติดตามการประชุมได้ด้วยความเข้าใจโดยตลอด


    
ในฐานะประธานจัดงาน เรื่องอะไรที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด
     ห่วงสถานการณ์การเมืองของไทย ที่อาจทำให้ชาวต่างประเทศบางคนหรือหลายคนไม่แน่ใจใน ความปลอดภัย ถึงแม้เราจะประชาสัมพันธ์ชี้แจงไปแล้วก็ตาม ห่วงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1H1) ซึ่งยังแพร่ขยายมากขึ้นทุกวัน จนเกรง ว่าคนจะไม่อยากเดินทางถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ห่วงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อาจทำให้บางคนไม่อยู่ในฐานะที่จะเดินทางมาร่วมประชุมได้ทั้งๆ ที่อยากมาอย่าง เหลือเกิน ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีองค์กรการกุศลที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทั้งในส่วนค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายบางส่วนของการจัดประชุมครั้งนี้


    
ซิกนิสในประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วม
     SIGNIS THAILAND ถือว่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ในนามของสภาพระ สังฆราชฯ เรามีส่วนตั้งแต่การเลือกสถานที่ประชุม ไปจนถึงการสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อให้การจัดประชุมดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เรามีส่วนในการเผย แพร่ประเทศไทยและพระศาสนจักรไทย จัดให้พิธีมอบรางวัลประจำปีของสื่อมวลชนคาทอลิกเข้าอยู่เป็นส่วนสำคัญของการประชุมนี้ จัดให้มีตัวแทนนักเรียน ของไทยจำนวนถึง 100 คนให้ได้รับการฝึกอบรมเรื่องสื่อศึกษา เป็นการอบรมลักษณะ workshop ที่เปิดกว้างให้นักการศึกษาได้เข้าสังเกต การอบรมได้ตลอดเวลาการประชุมครั้งนี้ ฯลฯ


    
ที่สุด อาจารย์อยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษสำหรับงานสื่อมวลชนหรือการประชุมในครั้งนี้
     ผมหวังว่า นอกจากผู้ที่ทำงานด้านสื่อของทุกสังฆมณฑลจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กันอย่าง พร้อมเพรียงแล้ว จะมีผู้บริหารและนักศึกษาคาทอลิกทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของไทยเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ เด็กและเยาวชนก็ไม่ควรพลาดการประชุมครั้งนี้ ผมเชื่อว่าการประชุมโลกที่เกี่ยวกับสื่อในมิติของเด็กและเยาวชนคงจะไม่มีการจัดขึ้นอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่ ไหนก็ตามในศตวรรษที่ 2 นี้ เพราะเขาคงหาหัวข้อการประชุมในมิติอื่นที่มีความสำคัญเช่นกันในการประชุมครั้งต่อๆ ไป


    
ทำไมถึงเลือกจัดที่ประเทศไทย และจัดที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
     การเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ประชุมโลกสำหรับองค์กรสื่อมวลชนที่สำคัญของพระศาสนจักร เป็นการแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถในการจัดประชุมของพวกเรา อีกทั้งการเดินทางมาประเทศไทยก็มีความสะดวกสบาย มีขั้น ตอนที่ไม่ยุ่งยากเมื่อเปรียบเทียบกับการไปจัดประชุมที่อื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมไม่สูงเท่ากับการจัดในยุโรปหรืออเมริกา
     หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่าวันที่ 18 ตุลาคม วันที่มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุมโลก เป็นวันแพร่ธรรมสากล สังฆมณฑลเชียงใหม่นอกจากจะมีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนมีความโอบอ้อมอารี ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมไม่แพง แล้วเชียงใหม่ยังเป็นสังฆมณฑลหนึ่งของโลกที่ให้ความสำคัญต่องานแพร่ธรรมเป็นอย่างมากมาโดยตลอด ผู้เข้าประชุมจะมีโอกาสได้สัมผัสกับผลงานแพร่ ธรรมในรูปแบบต่างๆ ด้วย


    
องค์กรภาครัฐ เอกชนอื่นๆ ที่ไม่ใช้คาทอลิกส่วนร่วมอะไรบ้างไหม
     ขณะนี้ สำนักงานส่งเสริมการประชุมแห่งประเทศไทย (TCEB) ได้ทำหน้าที่ประสานงาน กับหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านการนำผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ นอกนั้น ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ได้กรุณารับประสานงานกับบุคคล คณะนักบวชและหน่วยงานเอกชน เพื่อขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดประชุมครั้ง สำคัญนี้ด้วย


    
ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมจะติดต่อได้ที่ไหน
     สำหรับข้อมูลทั่วไป เข้าอ่านได้ที่ www.signisworldcongress.net สำหรับรายละเอียดเพื่อการเข้าร่วมประชุมของคนไทย ติดต่อได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร.0-2681-3900 ต่อ 1901


    
คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
     SIGNIS WORLD คาดว่าจะมีผู้เข้าประชุมทั่วโลกประมาณ 400 คน


    
งานชุมนุมสื่อมวลชนแบบนี้เคยมาจัดที่เมืองไทยไหม ถ้ามีเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน
     ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโลกของ Unda และ OCIC เมื่อ ค.ศ.1990 โดยใช้ห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กล่าวกันว่า เป็นการประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลกที่ผู้เข้าประชุมประทับใจมากที่สุดนับตั้งแต่จัด ตั้งองค์กรเป็นต้นมา และยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโลก UCIP ซึ่งเป็นองค์กรสื่อมวลชนด้านสื่อสิ่งพิมพ์เมื่อ ค.ศ.2004 ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย ซึ่งก็ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีเช่นกัน
 

             --------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : อุดมสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2009

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต